• last update: 27-03-2021
 • Niespokojne lato. Sytuacja w Gdańsku w przededniu wybuchu II wojny światowej (czerwiec-sierpień 1939), "Argumenta Historica. Czasopismo naukowo-dydaktyczne" 2015, nr 2, s. 18-38. 
  ISSN: 2353-0839

 • Sowieccy jeńcy wojenni na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach II wojny światowej (wybrane zagadnienia) [w:] Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, pod red. J. Wojtkowiaka, Warszawa 2015, s. 63-83.
  ISBN: 978-83-64486-32-6

 • Aspekte zur Ansiedlung von Volksdeutschen im Reichsgau Danzig-Westpreußen [in:] Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und "Piecemeal-Pragmatismus", P. Madajczyk, P. Popieliński (Hg.), Warschau 2014, S. 141-161.
  ISBN: 978-83-64091-29-2

 • "Kasernierter Kurort". Zoppot während des Zweiten Weltkriegs (ausgewählte Probleme) [in:] Kurort als Tat- und Zufluchtsort. Konkurrierende Erinnerungen im mittel- und osteuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert, Olga Kurilo (Hg.), Berlin 2014, S. 121-133.
  ISBN: 978-3-86938-054-4

 • Emigration from the Free City of Danzig to the Brazilian Jungle [in:] East Central Europe in Exile. Volume 1: Transatlantic Migrations, edit. Anna Mazurkiewicz, Newcastle upon Tyne 2013, p. 177-187.
  ISBN: 978-1-4438-4725-4

 • Wykorzystanie siły roboczej jeńców wojennych w XX Okręgu Wojskowym w latach II wojny światowej (zarys problemu), "Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej" 2012, nr 35, s. 17-35.
  ISSN: 0137-5199

 • Osadnictwo Niemców etnicznych w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (wybrane zagadnienia) [w:] Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem, pod red. P. Madajczyka i P. Popielińskiego, Warszawa 2012, s. 157-177.

 • Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie, "Dzieje Najnowsze" 2012, z. 2, R. XLIV, s.33-49.
  ISSN: 0419-8824

 • Obóz karny SS i policji w Maćkowach pod Gdańskiem, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2011, nr 2 (18) s. 217-232.
  ISSN: 1427-7476.