• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024


Jan Ożdżyński (1903-1939), „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 2022, nr 10 (20), s. 407-421. ISSN: 0137-5377

Lekarze w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939 (1945). Samorząd, statystyka, warunki i miejsca pracy
, [w:] Historia i współczesność gdańskiej samorządności lekarskiej, pod red. A. Szarszewskiego, Gdańsk 2022, s. 49-75. ISBN: 978-83-67147-18-1.

Sport jeniecki w latach II wojny światowej w świetle raportów YMCA (szkic), 
„Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej” 2021, nr 44, s. 54-62. ISSN: 0137-519X 

Polska obecność w Nowym Porcie w latach 1919-1939
, [w:] Historie gdańskich dzielnic. Tom 3: Nowy Port, pod red. J. Dargacza, K. Kurkowskiej i L. Molendowskiego, Gdańsk 2021, s. 216-251. ISBN: 978-83-61077-83-1

Stalag XX B Marienburg: geneza i znaczenie obozu jenieckiego w Malborku-Wielbarku w latach II wojny światowej
[w:] Stalag XX B. Historia nieopowiedziana, Malbork 2021, s. 2-27. ISBN: 978-83-950992-2-9. 

Historia ewangelickiej parafii Lutra w Gdańsku-Wrzeszczu
, "Gdański Rocznik Ewangelicki" 2020, vol. XIV, s. 35-58. ISSN: 1898-1127. 

Danzig, Fiume und Memel - Konzepte der freien Städte nach dem Ersten Weltkrieg, das Prinzip der Selbstbestimmung und der Schutz der ethnischen Minderheiten,
"Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften" 2020, Bd. 13, S. 92-114. ISSN: 1865-5548.

Konsulat duński w Gdańsku w latach 1920-1945 [w:] Dzieje przedstawicielstw Królestwa Danii w Gdańsku i Gdyni, pod red. A. Kłonczyńskiego, P. Paluchowskiego, Pelplin 2019, s. 165-189. ISBN: 978-83-8127-401-2

Uwagi o muzeach i kolekcjach prywatnych międzywojennego Gdańska, „Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova” 2019, nr 1 (11), s. 33-47. ISBN: 978-83-66433-05-2.

Obiekty wojskowe na Starym Przedmieściu (1814-1945)
[w:] Historie gdańskich dzielnic. Tom 2: Stare Przedmieście, pod red. J. Dargacza i K. Kurkowskiej, Gdańsk 2019, s. 262-283. ISBN: 978-83-61077-94-7

W sprawie śmierci Michała Różanowskiego. Incydent na granicy polsko-gdańskiej pod Kolnikiem z 16 sierpnia 1939
r., „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 2019, nr 7 (17), s. 27-41. ISSN: 0137-5377

"
Pod znakiem swastyki"
. NSDAP i jej organizacje oraz niemiecki aparat policyjny i SS w powiecie gdańskim w latach II wojny światowej [w:] Pruszcz Gdański i powiat gdański w latach II wojny światowej, pod red. P. Semkowa, Pruszcz Gdański 2018, s. 68-96. ISBN: 978-83-65769-13-8.

Koszary w Strzyży Górnej w latach 1920-1945
[w:] Od Czarnych Huzarów do Niebieskich Beretów. Dzieje garnizonu w Gdańsku-Wrzeszczu, pod red. K.M. Kowalskiego, Gdańsk 2018, s. 367-390. ISBN: 978-83-948997-0-7.

Zmiany nazewnictwa ulic Chełma w XX i na początku XXI wieku 
[w:] Historie gdańskich dzielnic. Tom I: Chełm, pod red. J. Dargacza, K. Kurkowskiej i P. Paluchowskiego, Gdańsk 2018, s. 303-320. ISBN: 978-83-61077-22-0.


Die Darstellung des Holocaust und der deutschen nationalsozialistischen Konzentrationslager in der Dauerausstellung des Museums des Zweiten Weltkriegs in Gdańsk [in:] Auschwitz im Kontext. Die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen europäischen Gedächtnis, B. Dybaś, I. Nöbauer, L. Radonić (Hg.), Frankfurt a.M. 2017, S. 49-60. ISBN:978-3-631-73671-5 


Gotenhafen - trudne miasto. Gdynia w latach okupacji niemieckiej (1939-1945) / Gotenhafen - a hard city. Gdynia during the German occupation (1939-1945) 
[w:] Gdynia - dzieło otwarte (katalog) / Gdynia - an open work (the catalogue), Gdynia 2017, s. 26-39. ISBN: 978-83-940451-6-6 (esej historyczny) 

Nieznany plan Stalagu Luft 2 LitzmannstadtŁambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej 2016, nr 39, s. 95-103. ISSN: 0137-5199 (artykuł źródłowy)

Oddziały Szturmowe NSDAP (SA) na ziemi płockiej w świetle nieznanego dokumentu ze zbiorów Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie-Dahlem
, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2015, nr 7, s 88-115. ISSN: 0860-56-37 (artykuł źródłowy)

Przedstawicielstwa obcych państw w Gdańsku w świetle dokumentacji policji niemieckiej z 1940 r., „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 2015, nr 3 (13), s. 183-200. ISSN: 0137-5377 (artykuł źródłowy)

Niespokojne lato. Sytuacja w Gdańsku w przededniu wybuchu II wojny światowej (czerwiec-sierpień 1939), „Argumenta Historica. Czasopismo naukowo-dydaktyczne” 2015, nr 2, s. 18-38. ISSN: 2353-0839 

Sowieccy jeńcy wojenni na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach II wojny światowej (wybrane zagadnienia) [w:] Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, pod red. J. Wojtkowiaka, Warszawa 2015, s. 63-83.  ISBN: 978-83-64486-32-6

Aspekte zur Ansiedlung von Volksdeutschen im Reichsgau Danzig-Westpreußen [in:] Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und "Piecemeal-Pragmatismus", P. Madajczyk, P. Popieliński (Hg.), Warschau 2014, S. 141-161.  ISBN: 978-83-64091-29-2 (wersja niemiecka artykułu Osadnictwo Niemców etnicznych...)

"Kasernierter Kurort". Zoppot während des Zweiten Weltkriegs (ausgewählte Probleme) [in:] Kurort als Tat- und Zufluchtsort. Konkurrierende Erinnerungen im mittel- und osteuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert, Olga Kurilo (Hg.), Berlin 2014, S. 121-133. ISBN: 978-3-86938-054-4

Emigration from the Free City of Danzig to the Brazilian Jungle [in:] East Central Europe in Exile. Volume 1: Transatlantic Migrations, edit. Anna Mazurkiewicz, Newcastle upon Tyne 2013, p. 177-187.
ISBN: 978-1-4438-4725-4

Wykorzystanie siły roboczej jeńców wojennych w XX Okręgu Wojskowym w latach II wojny światowej (zarys problemu), Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej 2012, nr 35, s. 17-35. ISSN: 0137-5199 

Osadnictwo Niemców etnicznych w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (wybrane zagadnienia) [w:] Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem, pod red. P. Madajczyka i P. Popielińskiego, Warszawa 2012, s. 157-177. ISBN: 978-83-60580-96-7

Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie, „Dzieje Najnowsze” 2012, z. 2, R. XLIV, s. 33-49. ISSN: 0419-8824

Obóz karny SS i policji w Maćkowach pod Gdańskiem, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 2 (18), s. 217-232. ISSN: 1427-7476