• Aktualiesierung: 16-06-2024

Oddziały Szturmowe NSDAP (SA) na ziemi płockiej w świetle nieznanego dokumentu ze zbiorów Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie-Dahlem, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2015, nr 7, s 88-115. ISSN: 0860-56-37 (Quelle)

Przedstawicielstwa obcych państw w Gdańsku w świetle dokumentacji policji niemieckiej z 1940 r., „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 2015, nr 3 (13), s. 183-200. ISSN: 0137-5377 (Quelle)

Niespokojne lato. Sytuacja w Gdańsku w przededniu wybuchu II wojny światowej (czerwiec-sierpień 1939), „Argumenta Historica. Czasopismo naukowo-dydaktyczne” 2015, nr 2, s. 18-38. ISSN: 2353-0839 

Sowieccy jeńcy wojenni na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach II wojny światowej (wybrane zagadnienia) [w:] Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, pod red. J. Wojtkowiaka, Warszawa 2015, s. 63-83.  ISBN: 978-83-64486-32-6

Aspekte zur Ansiedlung von Volksdeutschen im Reichsgau Danzig-Westpreußen [in:] Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und "Piecemeal-Pragmatismus", P. Madajczyk, P. Popieliński (Hg.), Warschau 2014, S. 141-161.  ISBN: 978-83-64091-29-2

"Kasernierter Kurort". Zoppot während des Zweiten Weltkriegs (ausgewählte Probleme) [in:] Kurort als Tat- und Zufluchtsort. Konkurrierende Erinnerungen im mittel- und osteuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert, Olga Kurilo (Hg.), Berlin 2014, S. 121-133. ISBN: 978-3-86938-054-4

Emigration from the Free City of Danzig to the Brazilian Jungle [in:] East Central Europe in Exile. Volume 1: Transatlantic Migrations, edit. Anna Mazurkiewicz, Newcastle upon Tyne 2013, p. 177-187.
ISBN: 978-1-4438-4725-4

Wykorzystanie siły roboczej jeńców wojennych w XX Okręgu Wojskowym w latach II wojny światowej (zarys problemu), "Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej" 2012, nr 35, s. 17-35. ISSN: 0137-5199 

Osadnictwo Niemców etnicznych w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (wybrane zagadnienia) [w:] Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem, pod red. P. Madajczyka i P. Popielińskiego, Warszawa 2012, s. 157-177. ISBN: 978-83-60580-96-7

Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie, „Dzieje Najnowsze” 2012, z. 2, R. XLIV, s. 33-49. ISSN: 0419-8824

Obóz karny SS i policji w Maćkowach pod Gdańskiem, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 2 (18), s. 217-232. ISSN: 1427-7476